Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

 Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

Stortingsmeldingen «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» er skrevet i samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Med denne presenterer regjeringen for første gang barne– og ungdomskulturfeltet samlet som et politisk satsingsområde på nasjonalt nivå.

For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Hele 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet og innspillene har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen.

Meldingen inneholder mange tiltak regjeringen vil følge opp for å styrke barne- og ungdomskulturen, deriblant:

  • Økt mangfold av deltakere: Tiltakene inkluderer videreføring av tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv, som skal bidra til at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. Og en handlingsplan om universell utforming med vurdering av tiltak for å gi barn og unge med funksjonsnedsettelse tilgang til lokaler de kan delta i og oppleve kunst og kultur.
  • Økt språklig mangfold: Deriblant stimulere til flere samiske produksjoner, nasjonale minoritetsproduksjoner og produksjoner med bruk av nynorsk.
  • Økt tilgjengelighet: Deriblant utrede hvordan barn og unge, uavhengige av foreldrenes økonomiske situasjon, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser på offentlig finansierte teatre, museer og kunstutstillinger m.m.
  • Digital satsing: Identifisere behov og utvikle satsinger innenfor digital formidling og produksjon, samt utarbeide en nasjonal strategi for trygg digital oppvekst.
  • Talentutvikling: Satse på talentprosjekter for å rekruttere nye stemmer til norsk kunst- og kulturliv. Regjeringen oppfordrer i tillegg noen kulturskoler i hvert fylke/region til å ta et særskilt ansvar for fordypningstilbud (talentutvikling) der det er behov for det.
  • Kulturskolen skal fortsatt være forankret i opplæringsloven. Regjeringen vil i tillegg vurdere å innføre regler med krav til læringsmiljøet i kulturskolen.
  • Styrke pedagogisk kompetanse i kulturskolen: Blant annet ved å legge til rette for at flere kulturskolelærere får ta praktisk-pedagogisk utdanning. Regjeringen ønsker at kommunene bedre utnytter den høye kompetansen hos kulturskolelærere i praktiske og estetiske fag inn i barnehagen, skolen og SFO.
  • At kulturskolen kan ha en rolle som lokalt ressurssenter i egen kommune og det oppfordres til at kulturskolen utnytter sitt potensial som integrerings- og inkluderingsarena.
  • Satsing på Den kulturelle skolesekken som er en nasjonal ordning som formidler kunst og kultur av høy kvalitet. DKS skal være gratis og tilbys jevnlig, over hele landet.
  • Legge til rette for at barne- og ungdomskultur er integrert i kommunal planlegging.

Her kan du lese hele stortingsmeldingen: https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f47cef629/nn-no/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf

Opp-knapp