Assitejfestivalen forsidebilde
Video: Kunstnerisk program Assitejfestivalen
Festivallogo

Assitejfestivalen 2023
- What Matters Most?

OPEN CALL: ASSITEJFESTIVALEN 2023 – WHAT MATTERS MOST

12. – 16. september 2023 går den 17. Assitejfestivalen i Kristiansand av stabelen. Det betyr at vår internasjonale scenekunstfestival har 30-årsjubileum! I 2023 er festivalen også vertskap for det spennende EU-prosjektet ConnectUp. Vi gleder oss til å sette sammen et sterkt internasjonalt scenekunstprogram, et sylskarpt fagprogram, og gode nettverksmuligheter med programmerere fra hele verden. Nå har vi gleden av å utlyse Open Call for scenekunstproduksjoner og bidrag til fagprogrammet av for det unge publikumet mellom 0 og 19 år!

HVA SER VI ETTER

Årets festival har fått tittelen What Matters Most og vil utforske hva vi anser for dødsviktig eller livsviktig – scenekunst om alt som er «på liv og død». Dette kan tolkes i mange retninger, og vi er ute etter produksjoner som forsker i denne tematikken. Vi har noen tanker rundt tema her, og er også åpne for andre tolkninger.

KUNSTNERISK PROGRAM: WHAT MATTERS MOST - LIVSVIKTIG/DØDSVIKTIG

Det kan være helt ulike ting som oppleves som livsviktig eller dødsviktig for ulike mennesker, både mellom generasjoner og på individnivå, mellom ulike kulturer og samfunn. Vi ser etter forestillinger som handler om noe dødsviktig eller livsviktig der den er laget, eller blant dem den er laget for.

 • Hva er egentlig forskjellen på livsviktig og dødsviktig?
 • Hva er livsviktig/dødsviktig hvor, når, hvorfor og hvordan?
 • Hva er viktig for meg, men ikke for deg? Hva kan du leve uten, men ikke jeg?
 • Hva tar jeg for gitt, men som du kjemper på liv og død for, og visa versa?
 • Hva er viktigst på kanten av stupet?
 • Hva er dødsviktig/livsviktig for de aller minste barna?
 • Kontrast mellom hva som er dødsviktig/livsviktig i en del av verden, et samfunn, en kultur kontra en annen del av verden, et annet samfunn, en annen kultur?

FAGPROGRAM

Som alltid henger vårt fagprogram tett sammen med tematikken i det kunstneriske programmet. Vi ser etter innhold til vårt fagprogram som enten er direkte knyttet til en kunstnerisk produksjon og/eller som står for seg selv.

Fagprogrammet skal bestå av praktiske workshops og seminarer som belyser tematikken eller relevante arbeidsmetoder for de som jobber profesjonelt med scenekunst for det unge publikumet. Beskriv workshop/seminar, målgruppe og ønsket varighet for workshopen i forslaget ditt.

ASSITEJFESTIVALEN I KRISTIANSAND

Assitej Norge er en av ca 100 medlemsland i Assitej International – verdens største scenekunstnettverk. Dette nettverket er stort, bredt og fullt av kunnskap. Delegater fra hele verden er invitert til vår internasjonale scenekunstfestival! Festivalen arrangeres i tett samarbeid med blant annet Kilden teater og konserthus og Universitetet i Agder.

Vi ser frem til å få mange spennende forslag til vår Open Call! Søknadsfrist er 15.november, og forslagene vil bli gjennomgått av et kunstnerisk råd bestående av både profesjonelle scenekunstnere. Et knippe barn og unge vil bistå oss i prosessen.

Søknadsskjema åpner mandag 26. september.

OPEN CALL: ASSITEJFESTIVALEN2023 – WHAT MATTERS MOST

From 12 to 16 September 2023, the 17th International Assitej Festival in Kristiansand will take place and it’s our 30th anniversary! In addition to an exciting international and Norwegian program, our festival will also host the exciting Creative Europe funded project ConnectUp. We are looking forward to creating a strong international artistic program, a razor-sharp professional program, and unique networking opportunities with programmers from all over the world. We are very pleased to announce an Open Call for performing arts productions for the young audience between the ages of 0-19 and contributions to our professional program relevant to performers and professionals working with TYA!

WHAT WE ARE LOOKING FOR

The Norwegian Assitej Festival in 2023 is called What Matters Most and seeks to explore what we consider truly important. In Norway we say that things are “Dead Important”, but we also say that things are “Life Important”, which could be translated into “vitally important”. In short, we are looking for performances about everything that is a matter of life and death – about what matters most.

This can be interpreted in many directions. We have some thoughts on the topic here, and we are also open to other interpretations.

ARTISTIC PROGRAM: WHAT MATTERS MOST - IMPORTANT TO LIFE / IMPORTANT TO DEATH

There can be completely different things that are experienced as “dead important” or “life important” (vitally important) for different people, both between generations and at an individual level, between different cultures and societies. We are looking for performances that are about something dead/life-important where it is made, or among those for whom it is made.

 • What is the difference between “life important” and “dead important”?
 • What is “life important”/ “dead important” where, when, why, and how?
 • What is important to me, but not to you? What can you live without, but I can't?
 • What do I take for granted, but is something you must fight for, and vice versa?
 • What is most important on the edge of the cliff?
 • What is “life important”/ “dead important” for the very smallest children?
 • Contrasts between what is “life important”/ “dead important” in one part of the world, one society, one culture versus another part of the world, another society, another culture.

PROFESSIONAL PROGRAM

As always, our professional program is closely linked to the theme in the artistic program. We are looking for content for our professional program that is either directly linked to an artistic production and/or that stands on its own.

The professional program will consist of practical workshops and seminars that shed light on the subject matter, working methods etc. for those who work professionally with performing arts for the young audience (TYA). Describe the workshop/seminar, target group and desired length of the workshop in your proposal.

THE NORWEGIAN ASSITEJ FESTIVAL

Assitej Norway is one of around 100 member countries in Assitej International - the world's largest performing arts network. Delegates from all over the world are invited to our international performing arts festival! The festival is organized in close collaboration with Kilden theatre and concert hall and The University of Agder.

We look forward to receiving many exciting proposals for our open call! The application deadline is 15 November, and the proposals will be reviewed by an artistic council consisting of both professional performing artists and a group of children and young people who will assist us in the process.

Application form opens on Monday 26 September.

Opp-knapp